ALGEMENE VOORWAARDEN XL Print Solutions gedeponeerd onder nummer 73484059 bij KvK Midden-Nederland

Artikel 1. Toepasselijkheid

1.1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle door XL Print Solutions gedane aanbiedingen en op alle door XL Print Solutions gesloten overeenkomsten.

1.2. Algemene (inkoop-)voorwaarden van de afnemer zijn slechts van toepassing indien uitdrukkelijk en schriftelijk is overeengekomen dat deze met uitsluiting van deze algemene voorwaarden op de overeenkomst tussen partijen van toepassing zullen zijn.

Artikel 2. Overeenkomst

2.1. Het enkel uitbrengen van een al dan niet met offerte aangeduide prijsopgave, begroting, voorcalculatie of soortgelijke mededeling verplicht XL Print Solutions niet tot het sluiten van een overeenkomst met de afnemer.

2.2. Aanbiedingen van XL Print Solutions zijn steeds vrijblijvend en kunnen slechts zonder afwijkingen worden aanvaard. Tenzij uitdrukkelijk anders bepaald, hebben de aanbiedingen van XL Print Solutions een geldigheidsduur van dertig dagen na dagtekening van de aanbieding. Een overeenkomst komt tot stand nadat de daartoe strekkende opdracht schriftelijk door XL Print Solutions is bevestigd.

2.3. De hiervoor in lid 2 bedoelde schriftelijke bevestiging wordt geacht juist te zijn, indien de ontvanger van de bevestiging niet binnen vijf werkdagen na dagtekening van een per post verzonden bevestiging schriftelijk zijn bezwaren daartegen heeft kenbaar gemaakt danwel zulks niet heeftgedaan binnen 24 uur van een per e-mail verzonden bevestiging.

Artikel 3. Wijziging en annulering

3.1. Na het totstandkomen van de overeenkomst kan deze door de afnemer niet meer worden gewijzigd, tenzij XL Print Solutions daar uitdrukkelijk schriftelijk mee instemt.

3.2. Behoudens schriftelijke toestemming van XL Print Solutions is annuleren van de met XL Print Solutions gesloten overeenkomsten niet mogelijk. Ingeval van annulering komen alle voor de betreffende order gemaakte kosten, waaronder die van ingekochte goederen en/of materialen, en gederfde winst volledig voor rekening van de afnemer.

Artikel 4. Prijs

4.1. Alle opgegeven prijzen zijn exclusief omzetbelasting (B.T.W.) en/of andere door de overheid opgelegde heffingen.

4.2. Tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen, worden kortingen telkens eenmalig verleend.

Artikel 5. Prijswijzigingen

5.1. XL Print Solutions is gerechtigd de overeengekomen prijs te verhogen wanneer zich na het sluiten van de overeenkomst omstandigheden voordoen die een prijsverhoging rechtvaardigen. Van een dergelijke omstandigheid is in ieder geval sprake in geval van: een stijging van de kosten van materialen, halffabrikaten of diensten die voor de uitvoering van de overeenkomst nodig zijn, een stijging van de verzendkosten, van lonen, van werkgeverslasten sociale verzekeringen, van de met andere arbeidsvoorwaarden gemoeide kosten, invoering van nieuwe en verhoging van bestaande overheidsheffingen op grondstoffen, energie of reststoffen.

5.2. Buitengewone of in redelijkheid onvoorzienbare verwerkingsmoeilijkheden voortvloeiende uit de aard van de te verwerken materialen en producten zijn grond tot verhoging van de overeengekomen prijs.

5.3. Extra bewerkelijke tekst, onduidelijke modellen, ondeugdelijke informatiedragers, ondeugdelijke computerprogrammatuur of databestanden, ondeugdelijke wijze van aanlevering van de door de afnemer aan te leveren materialen of producten en alle soortgelijke toeleveringen door de afnemer die XL Print Solutions  tot meer werkzaamheden of kosten noodzaken dan zij bij het aangaan van de overeenkomst redelijkerwijs mocht verwachten, zijn grond voor verhoging van de overeengekomen prijs.

5.4. Indien de verkoopprijzen zijn gebaseerd op de verhouding van de Nederlandse valuta ten opzichte van de valuta van het land van herkomst der goederen en indien deze prijzen na het uitbrengen van de offerte doch voor levering wijziging ondergaan, behoudt XL Print Solutions zich het recht voor de hierdoor ontstane verschillen aan de afnemer door te berekenen.

Artikel 6. Betalingstermijn

6.1. Tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen, dient volledige betaling van door XL Print Solutions verzonden facturen plaats te vinden binnen 14 dagen na factuurdatum, zonder dat de afnemer zich op enige korting, verrekening of opschorting kan beroepen.

6.2. Bij gebreke van betaling binnen de daarvoor geldende termijn is de afnemer in verzuim zonder dat ingebrekestelling door XL Print Solutions is vereist.

6.3. Bij gebreke van betaling binnen de daarvoor geldende termijn, is de afnemer over het openstaande factuurbedrag een rente verschuldigd van twee procent per maand. Bovendien zal de afnemer alsdan gehouden zijn tot vergoeding van de buitengerechtelijke kosten die XL Print Solutions moet maken om tot gehele of gedeeltelijke inning van het openstaande factuurbedrag te komen. Deze kosten worden gesteld op tenminste vijftien procent van het openstaande bedrag met een minimum van EUR 250,00.

6.4. XL Print Solutions is gerechtigd de kosten van verzending door de posterijen en/of soortgelijke distributeurs vooraf bij de afnemer in rekening te brengen. Verzending zal alsdan plaatsvinden nadat de betaling van deze kosten door XL Print Solutions zijn ontvangen.

6.5. XL Print Solutions behoudt zich te allen tijde het recht voor om zekerheid voor de betaling c.q. vooruitbetaling te verlangen, waarbij nakoming van haar verplichtingen kan worden opgeschort totdat de verlangde zekerheid is gesteld.

Artikel 7. Eigendomsvoorbehoud

Iedere levering van goederen door XL Print Solutions aan de afnemer geschiedt onder voorbehoud van de eigendom daarvan totdat de afnemer al hetgeen heeft voldaan waartoe hij uit hoofde van de overeenkomst is gehouden, met inbegrip van rente en kosten.

Artikel 8. Wijze van levering

8.1. Tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen, geschiedt de aflevering van de door XL Print Solutions te leveren goederen in haar bedrijfspand te Culemborg.

8.2. De afnemer is gehouden zijn volledige medewerking te verlenen aan de aflevering van de krachtens de overeenkomst door XL Print Solutions te leveren goederen. De afnemer zal ook zonder daartoe te zijn aangemaand in verzuim zijn, indien hij de af te leveren goederen niet na eerste verzoek van XL Print Solutions bij deze ophaalt of, indien aflevering aan zijn adres is overeengekomen, weigert de af te leveren goederen in ontvangst te nemen.

8.3. Indien vervoer van de af te leveren goederen is overeengekomen, geschiedt dit voor rekening en risico van de afnemer. Onder vervoer wordt mede begrepen: bezorging per post (al dan niet door de concessiehouder in de zin van artikel 1 van de Postwet), transmissie van data door middel van het telefoonnet en elke daarmee vergelijkbare verzending met behulp van enig technisch middel. De wijze van transport, verzending, verpakking e.d. wordt, indien door de afnemer geen nadere aanwijzingen zijn verstrekt, door XL Print Solutions bepaald. Het aannemen van goederen van XL Print Solutions door de vervoerder geldt als bewijs dat deze in uiterlijk goede staat verkeren, tenzij het tegendeel uit de vrachtbrief of het ontvangstbewijs blijkt.

Artikel 9. Termijn van levering

9.1. Tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is vermeld, zijn overeengekomen leveringstermijnen niet bindend.

9.2. Blijft na herhaalde schriftelijke ingebrekestelling door de afnemer nakoming door XL Print Solutions binnen een redelijke termijn alsnog uit, dan heeft de afnemer het recht de overeenkomst te ontbinden.

9.3. Bij tussentijdse wijziging van de overeengekomen specificaties van speciaal voor de afnemer vervaardigde goederen, vervalt de overeengekomen leveringstermijn.

9.4. De afnemer is bij de uitvoering van de overeenkomst door XL Print Solutions gehouden al datgene te doen, dat redelijkerwijs nodig of wenselijk is om een tijdige levering door XL Print Solutions mogelijk te maken en zal aan daartoe strekkende instructies van XL Print Solutions met bekwame spoed gevolg geven.

9.5. Bij niet-naleving door de afnemer van het in het vorige lid bepaalde, is een overeengekomen uiterste termijn van levering niet meer bindend en is de afnemer in verzuim zonder dat schriftelijke ingebrekestelling door XL Print Solutions nodig is.

9.6. Indien in de tussen partijen gesloten overeenkomst vervoer is overeengekomen zoals bedoeld in het derde lid van artikel 8, geldt het volgende: als het moment van levering zal gelden het tijdstip waarop de op grond van de overeenkomst te leveren goederen door XL Print Solutions ter verzending aan de geadresseerde(n) worden afgeleverd bij de in de overeenkomst genoemde vervoerder.

Artikel 10. Onderzoek bij aflevering

10.1. De afnemer is gehouden om onmiddellijk na aflevering te onderzoeken of XL Print Solutions de overeenkomst deugdelijk is nagekomen. Klachten over de door XL Print Solutions geleverde prestatie dienen door de afnemer binnen 7 dagen na aflevering schriftelijk aan XL Print Solutions kenbaar te worden gemaakt. Na het verstrijken van deze termijn vervalt voor de afnemer ieder recht dienaangaande.

10.2. Bij installatie en gebruik van software dient de afnemer de bij de informatiedrager (bijvoorbeeld CD-ROM) gevoegde licentie- of andere voorwaarden van de producent in acht te nemen.

10.3. XL Print Solutions is steeds gerechtigd een nieuwe deugdelijke prestatie in de plaats van een eerdere ondeugdelijke prestatie te stellen, tenzij het verzuim niet herstelbaar is.

10.4. De prestatie van XL Print Solutions geldt in elk geval tussen partijen als deugdelijk, indien de afnemer het geleverde goed of en gedeelte van het geleverde goed in gebruik heft genomen, aan derden heeft geleverd, respectievelijk in gebruik heeft doen nemen, of aan derden heeft doen leveren, tenzij de afnemer voordien het bepaalde in de tweede zin van het eerste lid van dit artikel in acht heft genomen.

Artikel 11. Inhoud overeenkomst

Het risico van misverstanden ten aanzien van de inhoud en uitvoering van de overeenkomst die hun oorzaak vinden in door XL Print Solutions niet, niet juiste, niet tijdig of onvolledig ontvangen opdrachten of andere mededelingen berust bij de afnemer. Ook misverstanden ten aanzien van de inhoud en uitvoering van de overeenkomst die het gevolg zijn van transmissiefouten bij gebruik van (tele)communicatiefaciliteiten zoals telefoon, fax, computer of soortgelijke transmissiemedia zijn voor risico van de afnemer. De afnemer verplicht zich XL Print Solutions. dienaangaande volledig te vrijwaren.

Artikel 12. Afwijkingen

12.1 Afwijkingen bij speciaal voor de afnemer vervaardigde goederen tussen enerzijds het geleverde goed en anderzijds het oorspronkelijke model respectievelijk de zet-, druk-, print- of andere proef, kunnen geen reden vormen voor afkeuring, korting, ontbinding van de overeenkomst of schadevergoeding, indien zij van geringe betekenis zijn.

12.2 Bij een beoordeling van de vraag of afwijkingen in het totaal van de geleverde goederen al dan niet als gering moeten worden beschouwd, wordt een representatieve steekproef uit de geleverde goederen in aanmerking genomen, tenzij het een individueel bepaalde zaak betreft.

12.3 Afwijkingen die, alle omstandigheden in aanmerking genomen, in redelijkheid geen of een ondergeschikte invloed op de gebruikswaarde van het geleverde goed hebben, worden steeds geacht afwijkingen van geringe betekenis te zijn.

12.4 Meer- of minderleveringen ten opzichte van het overeengekomen aantal zijn toegestaan, indien zij niet meer of minder bedragen dan 10%. Het meerdere of minder geleverde aantal wordt in rekening gebracht respectievelijk verrekend.

Artikel 13. Door de afnemer aangeleverde bestanden

13.1 De afnemer dient de bestanden tijdig en op een deugdelijke wijze, voor zijn rekening en risico, aan te leveren. De afnemer zal hiertoe instructies van XL Print Solutions vragen.

13.2 De door de afnemer aangeleverde bestanden dienen te voldoen aan de door XL Print Solutions te stellen bestandsindeling en programmatuurvereisten.

13.3 Indien de afnemer voor de aanlevering van gegevensbestanden gebruik maakt van (tele)communicatiefaciliteiten, blijft het risico van transmissiefouten rusten bij de afnemer. XL Print Solutions is niet aansprakelijk voor een tekortschieten in de nakoming van de overeenkomst ten gevolge van fouten in hardware of software of ten gevolge van onjuist of oneigenlijk gebruik door de afnemer. De afnemer verplicht zich XL Print Solutions ten aanzien van bovenstaande volledig te vrijwaren.

13.4 XL Print Solutions is niet gehouden de van de afnemer ontvangen bestanden voor aanvang van de werkzaamheden op geschiktheid te onderzoeken.

13.5 De verantwoording voor de door de afnemer verstrekte gegevensbestanden berust geheel bij de afnemer, die voor de juistheid ervan instaat. Tevens is de afnemer ervoor verantwoordelijk dat is voldaan aan de vereisten op grond van privacywetgeving.

13.6 Indien XL Print Solutions constateert, dat de aangeleverde bestanden niet voldoen aan de gestelde eisen zal XL Print Solutions niet zijn gehouden tot nakoming van de overeenkomst. XL Print Solutions is niet aansprakelijk voor de gevolgen van het niet dan wel later uitvoeren van de overeengekomen werkzaamheden. Indien de overeenkomst om deze redden niet kan worden uitgevoerd zal dit worden gezien als een annulering door de afnemer zoals beschreven in het tweede lid van artikel 3.

Artikel 14. Door de afnemer ter bedrukking of bewerking aangeleverde goederen

14.1 Indien de afnemer zelf goederen ter bedrukking of bewerking aanlevert, dan dient de afnemer dit tijdig en op een deugdelijke wijze te doen. De afnemer is gehouden naast de voor de overeengekomen prestatie benodigde goederen, tevens een voor de desbetreffende verwerking redelijke hoeveelheid voor proeven, inschiet e.d. te leveren. De afnemer zal hiertoe de opgave van XL Print Solutions vragen. De afnemer staat er voor in, dat XL Print Solutions een voldoende hoeveelheid zal ontvangen. De bevestiging van ontvangst van de goederen door XL Print Solutions houdt niet in de erkenning dat een voldoende of de op de vervoersdocumenten vermelde hoeveelheid is ontvangen.

14.2 XL Print Solutions is niet gehouden de van de afnemer ontvangen goederen voorafgaande aan de bedrukking of de bewerking op geschiktheid hiertoe te onderzoeken.

14.3 De goederen dienen geschikt te zijn voor de bewerking die overeengekomen is en de afnemer zal zich houden aan de door XL Print Solutions gegeven richtlijnen. Indien XL Print Solutions constateert, dat de aangeleverde goederen niet voldoen aan de gestelde eisen zal XL Print Solutions niet zijn gehouden tot nakoming van de overeenkomst. XL Print Solutions is niet aansprakelijk voor de gevolgen van het niet danwel later uitvoeren van de overeengekomen werkzaamheden. Indien de overeenkomst om deze reden niet kan worden uitgevoerd zal dit worden gezien als een annulering door afnemer zoals beschreven in het tweede lid van artikel 3.

14.4 XL Print Solutions kan niet aansprakelijk worden gesteld voor het tekort schieten in de nakoming van de overeenkomst als dat zijn oorzaak vindt in buitengewone of in redelijkheid voor XL Print Solutions onvoorzienbare verwerkingsmoeilijkheden voortvloeiende uit de aard van de door de afnemer aangeleverde goederen en evenmin als dat een gevolg is van afwijkingen tussen het aanvankelijk aan XL Print Solutions getoonde voorbeeld/monster en de later door de afnemer aangeleverde goederen.

14.5 XL Print Solutions staat niet in voor eigenschappen van de aangeleverde goederen, indien de afnemer niet uiterlijk bij het aangaan van de overeenkomst opgave heeft gedaan van de eigenschappen en de aard van de door hem aangeleverde goederen en niet deugdelijke informative heeft verstrekt over de toegepaste voorbewerkingen en de toegepaste oppervlaktebewerkingen.

14.6 Tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen, kan XL Print Solutions noch aansprakelijk worden gesteld voor het loslaten, kleven, smetten, veranderen van glans of kleur, noch voor het beschadigen van door hem van de afnemer ontvangen en door hem te bedrukken of te bewerken goederen.

14.7 De afnemer is gehouden XL Print Solutions op bijzondere moeilijkheden of gezondheidsrisico’s tijdens de bedrukking of bewerking van de door hem aangeleverde goederen te wijzen.

14.8 XL Print Solutions is gerechtigd over de resten zoals snijafval etc. van de door de afnemer aangeleverde goederen te beschikken als ware deze haar eigendom. De afnemer is op eerste verzoek van XL Print Solutions gehouden de ongebruikte goederen alsmede de even bedoelde resten bij XL Print Solutions af te halen.

Artikel 15. Intellectueel eigendom

15.1. De afnemer garandeert XL Print Solutions., dat door de nakoming van de overeenkomst en met name door de verveelvoudiging en/of het openbaar maken van de van de afnemer ontvangen goederen en/of gegevens (zoals kopij, zetsel, modellen, tekeningen, fotografische opnamen, litho’s, films, informatiedragers, computerprogrammatuur, databestanden etc.) geen inbreuk wordt gemaakt op rechten die derden kunnen doen gelden krachtens nationale, supranationale of internationale regelgeving op het gebied van het intellectueel eigendom en/of het recht van industrieel eigendom. De afnemer vrijwaart XL Print Solutions zowel in als buiten rechte voor alle aanspraken die derden krachtens hiervoor bedoelde wet- of regelgeving geldend kunnen maken.

15.2. Indien ten aanzien van de juistheid van de door derden gepretendeerde rechten als bedoeld in lid 1 van dit artikel gerede twijfel ontstaat of blijft bestaan, is XL Print Solutions bevoegd de nakoming van de overeenkomst op te schorten tot het moment waarop in rechte onherroepelijk komt vast te staan dat XL Print Solutions door de nakoming van de overeenkomst geen inbreuk op deze rechten maakt. Daarna zal XL Print Solutions de order alsnog binnen een redelijke termijn uitvoeren.

15.3. De door XL Print Solutions volgens haar vormgeving te leveren of geleverde goederen (inclusief productie- en hulpmiddelen) mogen, ook indien of voor zover op de vormgeving te dien aanzien geen intellectueel eigendom of andere wettelijke bescherming voor XL Print Solutions bestaat, niet in het kader van enig productieproces worden verveelvoudigd of gebruikt.

15.4. De afnemer verkrijgt na levering door XL Print Solutions het nietexclusieve recht tot het gebruik van de door XL Print Solutions in het kader van de overeenkomst vervaardigde werken. Het gebruiksrecht is beperkt tot het recht van normaal gebruik van de geleverde goederen en houdt met name niet in het gebruik tot verveelvoudiging van deze goederen in het kader van enig productieproces.

Artikel 16. Garantie

16.1. Op de door XL Print Solutions geleverde goederen gelden de door leveranciers van XL Print Solutions vastgestelde garantiebepalingen en garantietermijnen. Tenzij schriftelijk anders overeengekomen gelden deze garanties alleen met betrekking tot materiaal- en fabricagefouten. XL Print Solutions verleent geen enkele garantie ten aanzien van fouten in software, de installatie van software en het gebruik van software.

16.2. Met betrekking tot goederen van derden is XL Print Solutions tot geen verdere garantie gehouden dan die welke zij van haar leverancier heeft verkregen of welke de leverancierrechtstreeks aan de eindgebruiker verleent.

16.3. Indien XL Print Solutions. in opdracht en voor rekening van een afnemer goederen bewerkt dan bestaat de garantie daarin, dat de door XL Print Solutions in opdracht en voor rekening van de afnemer bewerkte goederen door XL Print Solutions voor haar rekening worden hersteld en/of vervangen, dan wel dat de door de afnemer aangeleverde goederen opnieuw in onbewerkte staat worden geleverd, waarna deze door XL Print Solutions opnieuw zullen worden bewerkt en dan op de juiste wijze. De keuze om herstel dan wel herverwerking als zojuist omschreven, toe te passen is aan XL Print Solutions. Wanneer XL Print Solutions kiest voor het herverwerken van opnieuw door de afnemer aan te leveren goederen, zijn die goederen voor rekening van de afnemer.

16.4. Door herstel en/of vervanging gaat de garantietermijn niet opnieuw lopen. Op de reparaties zelf wordt echter een garantie gegeven met een tijdsduur van 14 dagen.

16.5. Wanneer er sprake is van ondeskundig gebruik, verkeerd aansluiten, verkeerde netspanning, blikseminslag, beschadiging door inwerking van vocht of andere oorzaken die buiten de invloedssfeer van XL Print Solutions liggen, komt de garantie te vervallen. De garantie strekt zich nimmer uit tot vergoeding van kosten of schade doordat de afnemer zelf wijzigingen of reparaties aan de producten verricht of doet verrichten dan wel indien de producten voor andere doeleinden zijn aangewend dan waarvoor deze zijn bestemd, dan wel op onzorgvuldige of onoordeelkundige wijze zijn behandeld of onderhouden.

Artikel 17. Overmacht

17.1. Van overmacht is sprake, indien XL Print Solutions de overeenkomst niet kan nakomen door een omstandigheid die niet is te wijten aan haar schuld, noch krachtens de wet, de overeenkomst of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt.

17.2. Van overmacht is in ieder geval sprake, indien XL Print Solutions de overeenkomst niet kan nakomen als gevolg van oorlog, mobilisatie, onlusten, overstromingen, gesloten scheepvaart, andere stremmingen in het vervoer, stagnatie in, respectievelijk beperking of stopzetting van de levering door openbare nutsbedrijven, gebrek aan kolen, gas, aardolieproducten of andere middelen van energieopwekking, brand, machinebreuk en andere ongevallen, storing en gebreken in de (tele)communcatiefaciliteiten, stakingen, uitsluitingen, acties van vakbonden, uitvoerbeperkingen, andere maatregelen van overheidswege, niet-levering van noodzakelijke materialen en halffabrikaten door derden, opzet of grove schuld van personeel of hulppersonen, wanprestatie van hulppersonen en andere soortgelijke omstandigheden.

17.3. In het geval van overmacht heeft de afnemer geen recht tot ontbinding van de overeenkomst of tot schadevergoeding.

Artikel 18. Aansprakelijkheid

18.1. Indien de door XL Print Solutions geleverde goederen gebrekkig zijn, is de aansprakelijkheid van XL Print Solutions jegens de afnemer beperkt tot hetgeen in deze algemene voorwaarden onder “garanties” in artikel 16 is geregeld. Het nakomen van de garantieverplichtingen geldt als enige en algehele schadevergoeding.

18.2. Eventueel voor rekening van XL Print Solutions komende directe schade zal worden vergoed tot maximaal het factuurbedrag van het betreffende goed.

18.3. Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan: – de redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op directe schade zoals bedoeld in deze algemene voorwaarden; – de eventuele redelijke kosten gemaakt om de gebrekkige prestatie van XL Print Solutions aan de overeenkomst te laten beantwoorden, tenzij dit gebrek niet aan XL Print Solutions toegerekend kan worden; – redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover de afnemer aantoont dat deze kosten hebben geleid tot een beperking van directe schade als bedoeld in deze algemene voorwaarden.

18.4. XL Print Solutions is niet aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder in ieder geval begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie.

18.5. XL Print Solutions is niet aansprakelijk voor schade van welke aard ook die ontstaat doordat of nadat de afnemer de geleverde goederen na aflevering in gebruik heeft genomen, heeft bewerkt of verwerkt, aan derden heeft geleverd respectievelijk in gebruik heeft doen nemen, heeft doen bewerken of verwerken of aan derden heeft doen leveren.

18.6. Installatie van hardware of software door XL Print Solutions geschiedt voor rekening en risico van de afnemer. XL Print Solutions erkent te dien aanzien geen aansprakelijkheid.

18.7. XL Print Solutions is niet aansprakelijk terzake van enige schade van derden ontstaan door de door XL Print Solutions geleverde goederen, waarvoor zij krachtens de overeenkomst met de afnemer c.q. deze algemene voorwaarden niet aansprakelijk is. Indien XL Print Solutions terzake van enige schade van derden ontstaan door de door XL Printing Systems B.V. geleverde goederen aansprakelijk wordt gesteld, zal de afnemer haar terzake volledig vrijwaren.

18.8. De afnemer dient vooraf te bepalen of de door XL Print Solutions te leveren goederen geschikt zijn voor het door de afnemer beoogde doel. XL Print Solutions erkent te dien aanzien geen aansprakelijkheid.

18.9. Ieder recht van de afnemer tot het vorderen van schadevergoeding vervalt, indien een daartoe strekkende vordering niet binnen zes maanden na aflevering bij de bevoegde rechter aanhangig is gemaakt.

Artikel 19. Geheimhouding

Partijen zijn over en weer verplicht om vertrouwelijke gegevens die hen in het kader van de tussen hen gesloten overeenkomst als zodanig ter kennis komen of zullen komen, geheim te houden.

Artikel 20. Toepasselijk recht, bevoegd rechter

20.1. Op alle door XL Print Solutions gesloten overeenkomsten is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

20.2. Op door XL Print Solutions gesloten overeenkomsten is het Verdrag der Verenigde Naties inzake international koopovereenkomsten betreffende roerende zaken niet van toepassing.

20.3. Alle geschillen, welke naar aanleiding van de door deze voorwaarden beheerste overeenkomsten tussen partijen mochten ontstaan, zullen in eerste instantie worden onderworpen aan het oordeel van de bevoegde rechter binnen het Arrondissement Tiel.

Artikel 21. Slotbepaling

De titels van de artikelen in deze algemene voorwaarden dienen slechts voor het gemak van partijen en bepalen niet mede de inhoud. Daaraan kan dan ook geen rechtskracht worden ontleend.

Download Mutoh Garantie bepalingen, voor de door XL Print Solutions verkochte Mutoh producten gelden de door Mutoh gestelde Garantie voorwaarden en eisen.